"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Overweging bij de lezing van vandaag
Vaticaans Concilie II
Dogmatische constitutie over de Kerk, "Lumen Gentium", 21 (© Ecclesia Docens)

"Om niet hebt u ontvangen; geef om niet"

      In de persoon van de bisschoppen, ter zijde gestaan door de priesters, is dus de Heer Jezus Christus, de hoogste Pontifex, aanwezig temidden van de gelovigen. Want, ofschoon Hij zetelt aan de rechterhand van de Vader, houdt Hij niet op, aanwezig te zijn in de vergadering van zijn bisschoppen Vooral door hun verheven dienstwerk verkondigt Hij het woord Gods aan alle volken en dient hij voortdurend aan de gelovigen de sacramenten toe van het geloof. Door middel van hun vaderlijk ambt voegt Hij door een hemelse wedergeboorte nieuwe ledematen toe aan zijn Lichaam. Door hun wijsheid tenslotte en hun beleid geeft Hij leiding en orde aan het volk van het nieuwe verbond op zijn pelgrimstocht naar het eeuwig geluk. Deze herders, uitverkoren om de kudde van de Heer te weiden, zijn de helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Aan hen is toevertrouwd het getuigenis voor het Evangelie van Gods genade en de dienst van de Geest en de gerechtigheid in heerlijkheid.

      Om deze verheven functies te kunnen vervullen hebben de apostelen van Christus een bijzondere uitstorting ontvangen van de Heilige Geest, die over hen is neergedaald (Hand. 1,8;2,4;Joh 20,22), en zij zelf hebben door de handoplegging aan hun medehelpers de geestelijke gave overgedragen (1Tm 4,14;2Tm 1,6), die tot op onze dagen in de bisschopsconsecratie is doorgegeven. Het heilig Concilie leert daarom, dat door de bisschopsconsecratie de volheid van het sacrament van het priesterschap wordt meegedeeld, die door het liturgisch gebruik van de Kerk en door de heilige Vaders het hogepriesterschap, de bekroning van het heilig ministerie wordt genoemd De bisschopsconsecratie schenkt, naast de taak om te heiligen, ook de taak om te onderwijzen en de taak om te besturen, die echter krachtens haar aard slechts kunnen worden uitgeoefend in hiërarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het college. Want de traditie, ... leert duidelijk, dat door de handoplegging en de wijdingswoorden de genade van de Heilige Geest wordt meegedeeld  en het heilig merkteken wordt ingedrukt, waardoor de bisschoppen op eminente en zichtbare wijze Christus zelf als Leraar, Herder en Hogepriester vertegenwoordigen en in zijn naam optreden. 
©Evangelizo.org 2001-2017