"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zondag, 15 Januari 2017
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAARUit profeet Jesaja 49,3.5-6.
De Heer sprak tot mij: ''Gij zijt mijn dienstknecht, Israël, door u toon Ik mijn heerlijkheid.'
Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’


Psalmen 40(39),2.4.7-8.9.10.
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn roep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,

een lied voor onze God.
En velen zullen zien en vrezen
en vertrouwen op de Heer.
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,

maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mijn;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat:
dat ik uw wil volbreng.

Mijn God, dat is het wat ik wil,
uw wet staat in mijn hart geschreven.
Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt,
ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart,


Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,1-3.
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en onze broeder Sostenes
aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze.
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,29-34.
In die tijd zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zei: 'Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want Hij was eerder dan ik.
Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israel geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.'
Verder getuigde Johannes: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten.
Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest.
Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.'


 
©Evangelizo.org 2001-2017