"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zondag, 05 Februari 2017
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAARUit profeet Jesaja 58,7-10.
Dit zegt de Heer: 'Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis,
kleed de naakte die gij ziet en keer u niet af van uw medemensen.
Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw geluk voor u uit, en sluit de Heers glorie uw stoet.
Als gij dan roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: ''Hier ben Ik!'
Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag.


Psalmen 112(111),4-5.6-7.8-9.
Hij is voor de vromen een licht in de duisternis,
genadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.
Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de Heer.

Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.
Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 2,1-5.
Broeders en zusters, toen ik Paulus, u het getuige­nis van God kwam verkondi­gen, deed ik dat niet met vertoon van welspre­kendheid of geleerdheid.
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis.
Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig.
Het woord dat ik u verkon­digde, had niets te danken aan de overredings­kracht van de `wijsheid', maar het getuigde van de kracht van de Geest:
uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,13-16.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om wegge­worpen en door de mensen vertrapt te worden.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.


 
©Evangelizo.org 2001-2017