"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Donderdag, 02 Maart 2017
Donderdag na AswoensdagUit het boek Deuteronomium 30,15-20.
Mozes nam het woord en sprak tot het volk: 'Ik houd u vandaag
het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk.
Als gij luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u heden geef, als gij de Heer uw God bemint,
zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult gij leven
en talrijk worden en zal de Heer uw God u zegenen in het land, dat ge in bezit gaat nemen.
Maar als uw hart afdwaalt, als ge niet luistert en u laat verleiden,
zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert,
dan kondig ik u heden aan, dat gij zult omkomen en dat ge niet lang zult leven op de grond,
die ge na de overtocht van de Jordaan in bezit gaat nemen.
Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor,
zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,
door de Heer uw God te beminnen, naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven.
Want daarvan hangt het af, of gij zult leven en of gij lang zult wonen op de grond,
die de Heer aan uw vaderen, aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd.'


Psalmen 1,1-2.3.4.6.
Gelukkig de man die weigert te doen,
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.
maar die zijn geluk vindt in s'Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,22-25.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'De Mensenzoon,' zo sprak Hij, 'moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal Hij op de derde dag verrijzen.'
Maar tot allen sprak Hij: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.
Wat voor nut het het voor een mens heel de wereld te winnen, als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?


 
©Evangelizo.org 2001-2017