"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zaterdag, 11 Maart 2017
Zaterdag in week 1 van de VeertigdagentijdUit het boek Deuteronomium 26,16-19.
Mozes sprak tot het volk: “Heden gebiedt de Heer uw God
u deze voorschriften en bepalingen te volbrengen.
Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen, met heel uw hart en heel uw ziel.
Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen,
dat Hij uw God zal zijn, als gij tenminste zijn wegen gaat,
zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt en naar Hem luistert.
En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen, dat gij, zoals Hij beloofd heeft,
zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden.
Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken dan aan de andere volken,
die Hij geschapen heeft, en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd,
zoals Hij beloofd heeft.”


Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8.
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de Heer,
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
Hem zoeken met heel hun hart.

Uw regels hebt u gegeven
opdat wij ons eraan houden.
Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan uw wetten.

Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Ik zal mij houden aan uw wetten –
verlaat mij dan niet voorgoed.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,43-48.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en on­rechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.


 
©Evangelizo.org 2001-2017